ตารางการศึกษาและปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 2 วิชาวิสัญญีวิทยา
ปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สัปดาห์ที่ 1          
วันที่-เวลา 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 8 กันยายน 2560
08.30-10.00 น. Introduction to Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
10.00-12.00 น. Anesthesia Inhalation Fluids and Neuromuscular Oxygen therapy
     Intravenous   transfusion therapy    
  IV work shop        
           
  พ.วนิดา พ.ชมพูณิก พ.อันทิกา พ.สุนทรีรัตน์ พ.ชมพูณิก
           
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.00 น. Preoperative  Monitoring Local Anesthetic drugs Airway manangment Anesthetic Machine
  Evaluation and    Regional Anesthesia   and equipment
  Premedication        
  Basic life support        
           
  พ.เผด็จ พ.สุนทรีรัตน์ พ.ธานินทร์ พ.กมลทิพย์ พ.วิทยา
           
สัปดาห์ที่ 2          
วันที่-เวลา 11 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 14 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560
08.00-10.00 น. Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
10.00-12.00 น. General Anesthesia พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา
  and complication พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์
    พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ
  พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์
    พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา
    พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา
    พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์
    พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก
12.00-13.00 น.          
13.00-16.00 น. Bird's respirator Opioid Ward Work Ward Work Ward Work
    and Postoprative พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา
    Management พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์
      พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ
  พ.วิทยา พ.อันทิกา พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์
      พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา
      พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา
      พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์
      พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก
           
           
ตารางการศึกษาและปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 2 วิชาวิสัญญีวิทยา
ปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สัปดาห์ที่ 3          
วันที่-เวลา 18 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560
08.30-12.00 น. Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
  พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา
  พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์
  พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ
  พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์
  พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา
  พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา
  พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์
  พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.00 น. Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
  พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา
  พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์
  พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ
  พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์
  พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา
  พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา
  พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์
  พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก
สัปดาห์ที่ 4          
วันที่-เวลา 25 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560
08.30-12.00 น. Ward Work        
  พ.วิทยา        
  พ.ธานินทร์ สอบ  สอบ  Patient safety Trem Patient safety Trem
  พ.เผด็จ OSCE MCQ    
  พ.กมลทิพย์        
  พ.วนิดา        
  พ.อันทิกา        
  พ.สุนทรีรัตน์        
  พ.ชมพูณิก        
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.00 น. Ward Work        
  พ.วิทยา        
  พ.ธานินทร์   สอบ  Patient safety Trem Patient safety Trem
  พ.เผด็จ   MEQ    
  พ.กมลทิพย์   Short assary    
  พ.วนิดา        
  พ.อันทิกา        
  พ.สุนทรีรัตน์        
  พ.ชมพูณิก        

Additional information