ตารางการศึกษาและปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 4 วิชาวิสัญญีวิทยา
ปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สัปดาห์ที่ 1          
วันที่-เวลา 27 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560
08.30-10.00 น. Introduction to Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
10.00-12.00 น. Anesthesia Inhalation Fluids and Neuromuscular General Anesthesia
     Intravenous   transfusion therapy   and complication
  IV work shop        
           
  อ.วนิดา อ.ชมพูณิก อ.อันทิกา อ.สุนทรีรัตน์ อ.กมลทิพย์
           
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.00 น. Preoperative  Opioid Local Anesthetic drugs Airway manangment Anesthetic Machine
  Evaluation and  and Postoprative Regional Anesthesia   and equipment
  Premedication Management      
  Basic life support        
           
  อ.เผด็จ พ.อันทิกา อ.ธานินทร์ อ.กมลทิพย์ อ.วิทยา
           
สัปดาห์ที่ 2          
วันที่-เวลา 4 ธันวาคม 2560 5 ธันวาคม 2560 6-ธ.ค.-60 7 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
08.00-10.00 น. Ward Work   Ward Work Ward Work Ward Work
10.00-12.00 น. Oxygen therapy   อ.วิทยา อ.วิทยา อ.วิทยา
      อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์
      อ.เผด็จ อ.เผด็จ อ.เผด็จ
      อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์
  อ.ชมพูณิก วันหยุด อ.วนิดา อ.วนิดา อ.วนิดา
      อ.อันทิกา อ.อันทิกา อ.อันทิกา
      อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์
      อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก
12.00-13.00 น.          
13.00-16.00 น. Monitoring   Bird's respirator Ward Work Ward Work
        อ.วิทยา อ.วิทยา
        อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์
        อ.เผด็จ อ.เผด็จ
  อ.สุนทรีรัตน์ วันหยุด อ.วิทยา อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์
        อ.วนิดา อ.วนิดา
        อ.อันทิกา อ.อันทิกา
        อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์
        อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก
           
           
ตารางการศึกษาและปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 4 วิชาวิสัญญีวิทยา
ปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สัปดาห์ที่ 3          
วันที่-เวลา 11 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560
08.30-12.00 น. Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
  อ.วิทยา อ.วิทยา อ.วิทยา อ.วิทยา อ.วิทยา
  อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์
  อ.เผด็จ อ.เผด็จ อ.เผด็จ อ.เผด็จ อ.เผด็จ
  อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์
  อ.วนิดา อ.วนิดา อ.วนิดา อ.วนิดา อ.วนิดา
  อ.อันทิกา อ.อันทิกา อ.อันทิกา อ.อันทิกา อ.อันทิกา
  อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์
  อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.00 น. Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
  อ.วิทยา อ.วิทยา อ.วิทยา อ.วิทยา อ.วิทยา
  อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์ อ.ธานินทร์
  อ.เผด็จ อ.เผด็จ อ.เผด็จ อ.เผด็จ อ.เผด็จ
  อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์ อ.กมลทิพย์
  อ.วนิดา อ.วนิดา อ.วนิดา อ.วนิดา อ.วนิดา
  อ.อันทิกา อ.อันทิกา อ.อันทิกา อ.อันทิกา อ.อันทิกา
  อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์ อ.สุนทรีรัตน์
  อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก อ.ชมพูณิก
สัปดาห์ที่ 4          
วันที่-เวลา 18 ธันวาคม 2560 19 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560
08.30-12.00 น. Ward Work        
  อ.วิทยา        
  อ.ธานินทร์ สอบ  สอบ  Patient safety Trem Patient safety Trem
  อ.เผด็จ OSCE MCQ    
  อ.กมลทิพย์        
  อ.วนิดา        
  อ.อันทิกา        
  อ.สุนทรีรัตน์        
  อ.ชมพูณิก        
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.00 น. Ward Work        
  อ.วิทยา        
  อ.ธานินทร์   สอบ  Patient safety Trem Patient safety Trem
  อ.เผด็จ   MEQ    
  อ.กมลทิพย์   Short assary    
  อ.วนิดา        
  อ.อันทิกา        
  อ.สุนทรีรัตน์        
  อ.ชมพูณิก        

Additional information