ตารางการศึกษาและปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 3 วิชาวิสัญญีวิทยา
ปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สัปดาห์ที่ 1          
วันที่-เวลา 16 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560
08.30-10.00 น. Introduction to Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
10.00-12.00 น. Anesthesia Inhalation Fluids and Oxygen therapy Neuromuscular
     Intravenous   transfusion therapy    
  IV work shop        
           
  พ.วนิดา พ.ชมพูณิก พ.อันทิกา พ.ชมพูณิก พ.สุนทรีรัตน์
           
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.00 น. Preoperative  Airway manangment Opioid Anesthetic Machine Monitoring
  Evaluation and    and Postoprative and equipment  
  Premedication   Management    
  Basic life support        
      พ.อันทิกา    
  พ.เผด็จ พ.กมลทิพย์   พ.วิทยา พ.สุนทรีรัตน์
           
สัปดาห์ที่ 2          
วันที่-เวลา 23 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 26 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
08.00-10.00 น.   Ward Work Ward Work   Ward Work
10.00-12.00 น.   General Anesthesia พ.วิทยา   พ.วิทยา
    and complication พ.ธานินทร์   พ.ธานินทร์
      พ.เผด็จ   พ.เผด็จ
  วันหยุด พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ วันหยุด พ.กมลทิพย์
      พ.วนิดา   พ.วนิดา
      พ.อันทิกา   พ.อันทิกา
      พ.สุนทรีรัตน์   พ.สุนทรีรัตน์
      พ.ชมพูณิก   พ.ชมพูณิก
12.00-13.00 น.          
13.00-16.00 น.   Bird's respirator Local Anesthetic drugs   Ward Work
      Regional Anesthesia   พ.วิทยา
          พ.ธานินทร์
          พ.เผด็จ
  วันหยุด พ.วิทยา พ.ธานินทร์ วันหยุด พ.กมลทิพย์
          พ.วนิดา
          พ.อันทิกา
          พ.สุนทรีรัตน์
          พ.ชมพูณิก
           
           
ตารางการศึกษาและปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 3 วิชาวิสัญญีวิทยา
ปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
สัปดาห์ที่ 3          
วันที่-เวลา 30 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560
08.30-12.00 น. Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
  พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา
  พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์
  พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ
  พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์
  พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา
  พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา
  พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์
  พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.00 น. Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work Ward Work
  พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา พ.วิทยา
  พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์ พ.ธานินทร์
  พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ พ.เผด็จ
  พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์ พ.กมลทิพย์
  พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา พ.วนิดา
  พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา พ.อันทิกา
  พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์ พ.สุนทรีรัตน์
  พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก พ.ชมพูณิก
สัปดาห์ที่ 4          
วันที่-เวลา 6 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560
08.30-12.00 น. Ward Work        
  พ.วิทยา        
  พ.ธานินทร์ สอบ  สอบ  Patient safety Trem Patient safety Trem
  พ.เผด็จ OSCE MCQ    
  พ.กมลทิพย์        
  พ.วนิดา        
  พ.อันทิกา        
  พ.สุนทรีรัตน์        
  พ.ชมพูณิก        
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.00 น. Ward Work        
  พ.วิทยา        
  พ.ธานินทร์   สอบ  Patient safety Trem Patient safety Trem
  พ.เผด็จ   MEQ    
  พ.กมลทิพย์   Short assary    
  พ.วนิดา        
  พ.อันทิกา        
  พ.สุนทรีรัตน์        
  พ.ชมพูณิก        

Additional information