user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

    ข้อควรปฏิบัติเมื่อผ่านวิสัญญีวิทยา 

1.    การขึ้นปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์

1.1    ในวันที่มีการเรียนตอนเช้าให้พร้อมที่ห้องผ่าตัดภายในเวลา 8.45 น.

1.2    ในวันที่ไม่มีการเรียนตอนเช้าให้พร้อมที่ห้องผ่าตัดภายในเวลา 8.15 น.

1.3 เมื่อมาถึงในห้อง นศพ.เตรียมการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยอีกครั้ง และพร้อมที่จะ

      รายงานผู้ป่วยให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบนอกจากนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์และยาต่าง ๆ สำหรับ

      ระงับความรู้สึกให้พร้อม

2.  ในช่วงเย็นของแต่ละวัน นศพ.จะต้องไปทำ PreoperativeEvaluation (การตรวจเยี่ยมผู้ป่วย) ทุก

     รายในห้องผ่าตัดที่ตนได้รับมอบหมาย ยกเว้น OPD CASE และ CASELocal Anesthesia โดยต้อง

     บันทึกลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ และให้สอดแผ่นบันทึกไว้ที่แผ่นสุดท้ายของชาร์ทผู้ป่วย

3.  การเข้าฟังบรรยาย ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่ 10.00 น.  ช่วงบ่ายเริ่ม 13.30 น. หรือตามที่อาจารย์ผู้รับผิด

    ชอบนัดหมาย โดยขณะที่ฟังบรรยาย นศพ.จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ นศพ.พึงมี  เช่น การไม่

    พูดคุย, ไม่หลับขณะเรียน, แต่งกายให้เรียบร้อย, งดการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (ควรปิด

   โทรศัพท์มือถือ), ไม่ควรนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน

4.  กรณีที่ ไม่สามารถมาเรียนได้  ต้องมีเหตุอันสมควร  และแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทราบ

   ทุกครั้ง

5.  การอยู่เวรนอกเวลาราชการ นศพ. จะอยู่คนละ 6 เวร และให้เริ่มอยู่ตั้งแต่ 16.00น. – 24.00น. ของ

    ทุกวัน(ตามตารางที่จัดให้) ถ้าไม่สามารถอยู่ได้ให้แลกเวรกันให้เรียบร้อยห้ามหายไปเฉยๆ

6. ห้าม / นักศึกษากระทำหัตถการหรือการให้ยาใดๆ เองโดยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของอาจารย์

Solved get putting something generic pharmacy online stuff before am no prescription pharmacy their available This artist.

  แพทย์

7.เมื่ออาจารย์มอบหมายงานหรือให้ไปค้นคว้าเพิ่มเติม ควรปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย และต้องนำ

    มาส่ง และเมื่อค้นข้อมูลได้ควรแจ้งให้เพื่อนทราบด้วย

telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.