ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 3 ปีการศึกษา 2560  วิชาวิสัญญีวิทยา
เวลา 16.00-24.00 น.
                 
18-ต.ค.-60 นศพ. กมลวรรณ  บรรณาธรรม   19-ต.ค.-60 นศพ. ผัลย์สุภา  สินบุญมา
  นศพ. นันทนัช  พรมจาด     นศพ. ศศิธร  ทองยอดอินทร์
  พ. อันทิกา       พ. เผด็จ  
                 
20-ต.ค.-60 นศพ. คามิน  ดาวสุข   24-ต.ค.-60 นศพ. กฤตธี  จันทนารี
  นศพ. ธนภูมิ  สุขโชคพานิช     นศพ. กมลวรรณ  บรรณาธรรม
  พ. อันทิกา       พ. อันทิกา  
                 
25-ต.ค.-60 นศพ. นันทนัช  พรมจาด   27-ต.ค.-60 นศพ. ศศิธร  ทองยอดอินทร์
  นศพ. ผัลย์สุภา  สินบุญมา     นศพ. คามิน  ดาวสุข
  พ. วนิดา       พ. เผด็จ  
                 
30-ต.ค.-60 นศพ. ธนภูมิ  สุขโชคพานิช   31-ต.ค.-60 นศพ. กมลวรรณ  บรรณาธรรม
  นศพ. กฤตธี  จันทนารี     นศพ. ผัลย์สุภา  สินบุญมา
  พ. สุนทรีรัตน์       พ. เผด็จ  
                 
1-พ.ย.-60 นศพ. นันทนัช  พรมจาด   2-พ.ย.-60 นศพ. คามิน  ดาวสุข
  นศพ. ศศิธร  ทองยอดอินทร์     นศพ. ธนภูมิ  สุขโชคพานิช
  พ. อันทิกา       พ. ชมพูณิก  
                 
3-พ.ย.-60 นศพ. กฤตธี  จันทนารี          
  พ. วนิดา            
                 
                 
                 

Additional information