user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 4 ปีการศึกษา 2561  วิชาวิสัญญีวิทยา
เวลา 16.00-24.00 น.  
                   
22-ส.ค.-61 นศพ. จินต์จุฑา  ธีระรังสิกุล   23-ส.ค.-61 นศพ. พิพัฒน์  ร่มโพธิ์  
  นศพ. ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร     นศพ. สิทธิชัย  ตระกูลนิลศาสตร์  
  พ. ชมพูณิก       พ. ศรีสุดา    
                   
24-ส.ค.-61 นศพ. สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล 27-ส.ค.-61 นศพ. อนุธิดา  ด้วงสั้น  
  นศพ. สุชาดา  วัฒนพลอย     นศพ. จินต์จุฑา  ธีระรังสิกุล  
  พ. ชมพูณิก       พ. อันทิกา    
                   
28-ส.ค.-61 นศพ. ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร   29-ส.ค.-61 นศพ. สิทธิชัย  ตระกูลนิลศาสตร์  
  นศพ. พิพัฒน์  ร่มโพธิ์     นศพ. สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล  
  พ. ชมพูณิก       พ. ศรีสุดา    
                   
30-ส.ค.-61 นศพ. สุชาดา  วัฒนพลอย   31-ส.ค.-61 นศพ. จินต์จุฑา  ธีระรังสิกุล  
  นศพ. อนุธิดา  ด้วงสั้น            
  พ. เผด็จ       พ. อันทิกา    
                   
3-ก.ย.-61 นศพ. ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร   4-ก.ย.-61 นศพ. พิพัฒน์  ร่มโพธิ์  
  พ. ชมพูณิก       พ. ศรีสุดา    
                   
5-ก.ย.-61 นศพ. สิทธิชัย  ตระกูลนิลศาสตร์ 6-ก.ย.-61 นศพ. สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล  
  พ. วนิดา       พ. สุนทรีรัตน์    
                   
7-ก.ย.-61 นศพ. สุชาดา  วัฒนพลอย            
  นศพ. อนุธิดา  ด้วงสั้น            
  พ. เผด็จ              
                   
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.