ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 4 ปีการศึกษา 2560  วิชาวิสัญญีวิทยา
                                                            เวลา 16.00-24.00 น.
                 
29-พ.ย.-60 นศพ. อารียา   กำแพงแก้ว   30-พ.ย.-60 นศพ. อารยา  ขอนพุดซา
  นศพ. สุนิสา  จำปี       นศพ. ทิฆัมพร  ทองแฉล้ม
  พ. เผด็จ       พ. สุนทรีรัตน์  
                 
1-ธ.ค.-60 นศพ. ศุภรัตน์  วิกยานนท์   4-ธ.ค.-60 นศพ. สิทธิสิริ  ศีติสาร
  นศพ. ณฐอร  พวงสมบัติ     นศพ. อารียา   กำแพงแก้ว
  พ. วนิดา       พ. สุนทรีรัตน์  
                 
6-ธ.ค.-60 นศพ. สุนิสา  จำปี     7-ธ.ค.-60 นศพ. ทิฆัมพร  ทองแฉล้ม
  นศพ. อารยา  ขอนพุดซา     นศพ. ศุภรัตน์  วิกยานนท์
  พ. อันทิกา       พ. ชมพูณิก  
                 
8-ธ.ค.-60 นศพ. ณฐอร  พวงสมบัติ   12-ธ.ค.-60 นศพ. อารียา   กำแพงแก้ว
  นศพ. สิทธิสิริ  ศีติสาร     นศพ. สุนิสา  จำปี  
  พ. อันทิกา       พ. สุนทรีรัตน์  
                 
13-ธ.ค.-60 นศพ. อารยา  ขอนพุดซา   14-ธ.ค.-60 นศพ. ศุภรัตน์  วิกยานนท์
  นศพ. ทิฆัมพร  ทองแฉล้ม     นศพ. ณฐอร  พวงสมบัติ
  พ. วนิดา       พ. ชมพูณิก  
                 
15-ธ.ค.-60 นศพ. สิทธิสิริ  ศีติสาร          
  พ. เผด็จ            
                 

Additional information