user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560  วิชาวิสัญญีวิทยา
เวลา 16.00-24.00 น.
                 
24-ม.ค.-61 นศพ. ณัชพล  เด่นไพบูลย์   25-ม.ค.-61 นศพ. สุมิตร  ไชยสวัสดิ์
  นศพ. อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์     นศพ. โศภิษฐา  นิธิกรกุล
  อ. เผด็จ       อ. อันทิกา  
                 
26-ม.ค.-61 นศพ. เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล   29-ม.ค.-61 นศพ. เตชน์  จริตงาม
  นศพ. วรทอธิ  มิตติกุล     นศพ. กิรติกา  ลิกขะไชย
  อ. สุนทรีรัตน์       อ. เผด็จ  
                 
30-ม.ค.-61 นศพ. สิตางศุ์  หวานเหลือ   31-ม.ค.-61 นศพ. ณัชพล  เด่นไพบูลย์
  นศพ. สุเพ็ญศรี  ปานชี     นศพ. เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล
  อ. ชมพูณิก       อ. ชมพูณิก  
                 
1-ก.พ.-61 นศพ. วรทอธิ  มิตติกุล   2-ก.พ.-61 นศพ. เตชน์  จริตงาม
  นศพ. กิรติกา  ลิกขะไชย     นศพ. สิตางศุ์  หวานเหลือ
  อ. วนิดา       อ. สุนทรีรัตน์  
                 
5-ก.พ.-61 นศพ. สุเพ็ญศรี  ปานชี   6-ก.พ.-61 นศพ. อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์
  นศพ. สุมิตร  ไชยสวัสดิ์     นศพ. โศภิษฐา  นิธิกรกุล
  อ. ชมพูณิก       อ. วนิดา  
                 
7-ก.พ.-61 นศพ. ณัชพล  เด่นไพบูลย์   8-ก.พ.-61 นศพ. วรทอธิ  มิตติกุล
  นศพ. สุมิตร  ไชยสวัสดิ์     นศพ. โศภิษฐา  นิธิกรกุล
  อ. สุนทรีรัตน์       อ. ชมพูณิก  
                 
9-ก.พ.-61 นศพ. เตชน์  จริตงาม   12-ก.พ.-61 นศพ. สุเพ็ญศรี  ปานชี
  นศพ. กิรติกา  ลิกขะไชย     นศพ. อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์
  อ. อันทิกา       อ. สุนทรีรัตน์  
                 
13-ก.พ.-61 นศพ. เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล          
  นศพ. สิตางศุ์  หวานเหลือ          
  อ. เผด็จ            
                 
                 
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.