ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560  วิชาวิสัญญีวิทยา
เวลา 16.00-24.00 น.
                 
6-ก.ย.-60 นศพ. ชานนท์  เติมเกษมศานต์   7-ก.ย.-60 นศพ. อานันท์  พิสุทธิ์ศิริ
  นศพ. ศุภิสรา  ศิริวัฒนาโรจน์     นศพ. ณภัทร์ชัย  รัตนพัฒนากุล
  พ. ชมพูณิก       พ. อันทิกา  
                 
8-ก.ย.-60 นศพ. ณิฐินันท์  อารีศักดิ์   11-ก.ย.-60 นศพ. สุภัทร  วัฒนธีรานนท์
  พ. สุนทรีรัตน์       นศพ. ชานนท์  เติมเกษมศานต์
            พ. สุนทรีรัตน์  
                 
12-ก.ย.-60 นศพ. อานันท์  พิสุทธิ์ศิริ   13-ก.ย.-60 นศพ. ณภัทร์ชัย  รัตนพัฒนากุล
  พ. วนิดา       นศพ. ปวริส  เลยะกุล
            พ. เผด็จ  
                 
14-ก.ย.-60 นศพ. ณิฐินันท์  อารีศักดิ์   15-ก.ย.-60 นศพ. ศุภิสรา  ศิริวัฒนาโรจน์
  นศพ. สุภัทร  วัฒนธีรานนท์     นศพ. อานันท์  พิสุทธิ์ศิริ
  พ. อันทิกา       พ. วนิดา  
                 
18-ก.ย.-60 นศพ. ชานนท์  เติมเกษมศานต์   19-ก.ย.-60 นศพ. ปวริส  เลยะกุล
  พ. อันทิกา       พ. วนิดา  
                 
20-ก.ย.-60 นศพ. ณภัทร์ชัย  รัตนพัฒนากุล 21-ก.ย.-60 นศพ. ปวริส  เลยะกุล
  พ. สุนทรีรัตน์       นศพ. ณิฐินันท์  อารีศักดิ์
            พ. เผด็จ  
22-ก.ย.-60 นศพ. ศุภิสรา  ศิริวัฒนาโรจน์          
  นศพ. สุภัทร  วัฒนธีรานนท์          
  พ. ชมพูณิก            
                 

Additional information