งานที่นักศึกษาแพทย์ได้รับ

1.  รายงานผู้ป่วย, ให้เขียนส่ง 2 ฉบับ

            - General anesthesia 1 ฉบับ

            - Regional anesthesia 1 ฉบับ

1.1  ให้ส่งภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560  ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น.  ส่งช้ากว่ากำหนดจะไม่รับรายงาน  และจะปรับตกในวิชา นวญ511  โดยได้ผลการเรียน F ทันที

1.2  รายงานต้องเป็นผู้ป่วยที่นักเรียนได้รับมอบหมายจริง

            กรณีที่รายงานเป็นเท็จ จะปรับตกทันที  (ผลการเรียน F) เช่น ไม่มีผู้ป่วย, หรือลอกรายงานเก่ามาส่ง

2.  การทำ case conference  ให้นศพ.แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 1 เรื่อง

            - GA

            - RA

            จะทำในวันพุธ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป โดย นศพ.จะต้องส่งเอกสารสำหรับทำ Conference ให้อาจารย์   ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการตรวจและแก้ไข โดยจะต้องนำมามอบให้อาจารย์ทุกท่าน

3.  สมุดคู่มือหัตถการต้องส่งพร้อมมีลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุมด้วย

4.  หัตถการที่ นศพ.ต้องได้ทำเป็นอย่างน้อย

                1. GA (Endotracheal intubation)                   5  ราย

                2. spinal block                                                    5  ราย

                3. IV insertion                                                    5  ราย

Additional information