user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 2 (ศูนย์นครศรีธรรมราช) 
วันที่ OR4
22-ม.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สุเพ็ญศรี  ปานชี / อัญชิษฐา ศรนุวัตร์ เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล กิรติกา  ลิกขะไชย สิตางศุ์  หวานเหลือ
  OR3    
  Gyn Ob    
  โศภิษฐา  นิธิกรกุล สุมิตร  ไชยสวัสดิ์    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  ณัชพล  เด่นไพบูลย์ วรท อธิมิตติกุล เตชน์  จริตงาม  
         
23-ม.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  เตชน์  จริตงาม  / สุเพ็ญศรี ปานชี อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์ เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล กิรติกา  ลิกขะไชย
  OR3    
  Gyn Ob    
  สุมิตร  ไชยสวัสดิ์ สิตางศุ์  หวานเหลือ    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  โศภิษฐา  นิธิกรกุล ณัชพล  เด่นไพบูลย์ วรท อธิมิตติกุล  
         
24-ม.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  วรท อธิมิตติกุล / เตชน์ จริตงาม สุเพ็ญศรี  ปานชี อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์ เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล
  OR3    
  Gyn Ob    
  สิตางศุ์  หวานเหลือ กิรติกา  ลิกขะไชย    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สุมิตร  ไชยสวัสดิ์ โศภิษฐา  นิธิกรกุล ณัชพล  เด่นไพบูลย์  
         
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 2 (ศูนย์นครศรีธรรมราช) 
วันที่ OR4
25-ม.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ณัชพล  เด่นไพบูลย์  / วรท อธิมิตติกุล เตชน์  จริตงาม สุเพ็ญศรี  ปานชี อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์
  OR3    
  Gyn Ob    
  กิรติกา  ลิกขะไชย เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สิตางศุ์  หวานเหลือ สุมิตร  ไชยสวัสดิ์ โศภิษฐา  นิธิกรกุล  
         
26-ม.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  โศภิษฐา  นิธิกรกุล / ณัชพล เด่นไพบูลย์ วรท อธิมิตติกุล เตชน์  จริตงาม สุเพ็ญศรี  ปานชี
  OR3    
  Gyn Ob    
  เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
  กิรติกา  ลิกขะไชย - สิตางศุ์  หวานเหลือ สุมิตร  ไชยสวัสดิ์
         
29-ม.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สุมิตร  ไชยสวัสดิ์ / โศภิษฐา นิธิกรกุล ณัชพล เด่นไพบูลย์ วรท อธิมิตติกุล เตชน์  จริตงาม
  OR3    
  Gyn Ob    
  อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์ สุเพ็ญศรี  ปานชี    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล กิรติกา  ลิกขะไชย สิตางศุ์  หวานเหลือ  
         
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 2 (ศูนย์นครศรีธรรมราช) 
วันที่ OR4
30-ม.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สิตางศุ์  หวานเหลือ / สุมิตร ไชยสวัสดิ์ โศภิษฐา นิธิกรกุล ณัชพล เด่นไพบูลย์ วรท อธิ มิตติกุล
  OR3    
  Gyn Ob    
  สุเพ็ญศรี  ปานชี เตชน์  จริตงาม    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์ เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล กิรติกา  ลิกขะไชย  
         
31-ม.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  กิรติกา  ลิกขะไชย / สิตางศุ์ หวานเหลือ สุมิตร ไชยสวัสดิ์ โศภิษฐา นิธิกรกุล ณัชพล เด่นไพบูลย์
  OR3    
  Gyn Ob    
  เตชน์  จริตงาม วรท อธิมิตติกุล    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สุเพ็ญศรี  ปานชี อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์ เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล  
         
1-ก.พ.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล / กิรติกา ลิกขะไชย สิตางศุ์ หวานเสือ สุมิตร ไชยสวัสดิ์ โศภิษฐา นิธิกรกุล
  OR3    
  Gyn Ob    
  วรท อธิมิตติกุล ณัชพล เด่นไพบูลย์    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  เตชน์  จริตงาม สุเพ็ญศรี  ปานชี อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์  
         
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 2 (ศูนย์นครศรีธรรมราช) 
วันที่ OR4
2-ก.พ.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์ / เกศกนก สุวรรณวัชรกูล กิรติกา ลิกขะไชย สิตางศุ์ หวานเสือ สุมิตร ไชยสวัสดิ์
  OR3    
  Gyn Ob    
  ณัชพล เด่นไพบูลย์ โศภิษฐา นิธิกรกุล    
  OR2
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
  วรท อธิมิตติกุล - เตชน์  จริตงาม สุเพ็ญศรี  ปานชี
         
5-ก.พ.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สุเพ็ญศรี  ปานชี / อัญชิษฐา ศรนุวัตร์ เกศกนก สุวรรณวัชรกูล กิรติกา ลิกขะไชย สิตางศุ์ หวานเสือ
  OR3    
  Gyn Ob    
  โศภิษฐา นิธิกรกุล สุมิตร ไชยสวัสดิ์    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  ณัชพล เด่นไพบูลย์ วรท อธิมิตติกุล เตชน์  จริตงาม  
         
6-ก.พ.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  เตชน์  จริตงาม / สุเพ็ญศรี ปานชี อัญชิษฐา ศรนุวัตร์ เกศกนก สุวรรณวัชรกูล กิรติกา ลิกขะไชย
  OR3    
  Gyn Ob    
  สุมิตร ไชยสวัสดิ์ สิตางศุ์ หวานเสือ    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  โศภิษฐา นิธิกรกุล ณัชพล เด่นไพบูลย์ วรท อธิมิตติกุล  
         
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 2 (ศูนย์นครศรีธรรมราช) 
วันที่ OR4
7-ก.พ.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  วรท อธิมิตติกุล  /  เตชน์  จริตงาม สุเพ็ญศรี ปานชี อัญชิษฐา ศรนุวัตร์ เกศกนก สุวรรณวัชรกูล
  OR3    
  Gyn Ob    
  สิตางศุ์ หวานเสือ กิรติกา ลิกขะไชย    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สุมิตร ไชยสวัสดิ์ โศภิษฐา นิธิกรกุล ณัชพล เด่นไพบูลย์  
         
8-ก.พ.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ณัชพล เด่นไพบูลย์ / วรท อธิมิตติกุล เตชน์  จริตงาม สุเพ็ญศรี ปานชี อัญชิษฐา ศรนุวัตร์
  OR3    
  Gyn Ob    
  กิรติกา ลิกขะไชย เกศกนก สุวรรณวัชรกูล    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สิตางศุ์ หวานเสือ สุมิตร ไชยสวัสดิ์ โศภิษฐา นิธิกรกุล  
         
9-ก.พ.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  โศภิษฐา นิธิกรกุล  / ณัชพล เด่นไพบูลย์ วรท อธิมิตติกุล เตชน์  จริตงาม สุเพ็ญศรี ปานชี
  OR3    
  Gyn Ob    
  เกศกนก สุวรรณวัชรกูล อัญชิษฐา ศรนุวัตร์    
  OR2
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
  กิรติกา ลิกขะไชย - สิตางศุ์ หวานเสือ สุมิตร ไชยสวัสดิ์
         
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 2 (ศูนย์นครศรีธรรมราช) 
######## OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สุมิตร ไชยสวัสดิ์  /  โศภิษฐา นิธิกรกุล ณัชพล เด่นไพบูลย์ วรท อธิมิตติกุล เตชน์  จริตงาม
  OR3    
  Gyn Ob    
  อัญชิษฐา ศรนุวัตร์ สุเพ็ญศรี ปานชี    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  เกศกนก สุวรรณวัชรกูล กิรติกา ลิกขะไชย สิตางศุ์ หวานเสือ  
         
######## OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สิตางศุ์ หวานเสือ  /  สุมิตร ไชยสวัสดิ์ โศภิษฐา นิธิกรกุล ณัชพล เด่นไพบูลย์ วรท อธิมิตติกุล
  OR3    
  Gyn Ob    
  สุเพ็ญศรี ปานชี เตชน์  จริตงาม    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  อัญชิษฐา ศรนุวัตร์ เกศกนก สุวรรณวัชรกูล กิรติกา ลิกขะไชย  
         
######## OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  กิรติกา ลิกขะไชย / สิตางศุ์ หวานเสือ สุมิตร ไชยสวัสดิ์ โศภิษฐา นิธิกรกุล ณัชพล เด่นไพบูลย์
  OR3    
  Gyn Ob    
  เตชน์  จริตงาม วรท อธิมิตติกุล    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สุเพ็ญศรี ปานชี อัญชิษฐา ศรนุวัตร์ เกศกนก สุวรรณวัชรกูล  
         
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.