user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 4
วันที่ OR4
20-ส.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล สุชาดา  วัฒนพลอย
  OR3    
  Gyn Ob    
  อนุธิดา  ด้วงสั้น      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์  
         
21-ส.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์ พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล
  OR3    
  Gyn Ob    
  สุชาดา  วัฒนพลอย      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    อนุธิดา  ด้วงสั้น จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล  
         
22-ส.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์ พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์
  OR3    
  Gyn Ob    
  สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    สุชาดา  วัฒนพลอย อนุธิดา  ด้วงสั้น  
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 4
วันที่ OR4
23-ส.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  อนุธิดา  ด้วงสั้น จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์ พิพัฒน์  ร่มโพธิ์
  OR3    
  Gyn Ob    
  สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล สุชาดา  วัฒนพลอย  
         
24-ส.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สุชาดา  วัฒนพลอย อนุธิดา  ด้วงสั้น จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์
  OR3    
  Gyn Ob    
  พิพัฒน์  ร่มโพธิ์      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ - สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล  
         
27-ส.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล สุชาดา  วัฒนพลอย อนุธิดา  ด้วงสั้น จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล
  OR3    
  Gyn Ob    
  ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์  
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 4
วันที่ OR4
28-ส.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล สุชาดา  วัฒนพลอย อนุธิดา  ด้วงสั้น
  OR3    
  Gyn Ob    
  จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์ พิพัฒน์  ร่มโพธิ์  
         
29-ส.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล สุชาดา  วัฒนพลอย
  OR3    
  Gyn Ob    
  อนุธิดา  ด้วงสั้น      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์  
         
30-ส.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์ พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล
  OR3    
  Gyn Ob    
  สุชาดา  วัฒนพลอย      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    อนุธิดา  ด้วงสั้น จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล  
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 4
วันที่ OR4
31-ส.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์ พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์
  OR3    
  Gyn Ob    
  สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สุชาดา  วัฒนพลอย - อนุธิดา  ด้วงสั้น  
         
3-ก.ย.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  อนุธิดา  ด้วงสั้น จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์ พิพัฒน์  ร่มโพธิ์
  OR3    
  Gyn Ob    
  สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล สุชาดา  วัฒนพลอย  
         
4-ก.ย.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สุชาดา  วัฒนพลอย อนุธิดา  ด้วงสั้น จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์
  OR3    
  Gyn Ob    
  พิพัฒน์  ร่มโพธิ์      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล  
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 4
วันที่ OR4
5-ก.ย.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล สุชาดา  วัฒนพลอย อนุธิดา  ด้วงสั้น จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล
  OR3    
  Gyn Ob    
  ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์  
         
6-ก.ย.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล สุชาดา  วัฒนพลอย อนุธิดา  ด้วงสั้น
  OR3    
  Gyn Ob    
  จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์ พิพัฒน์  ร่มโพธิ์  
         
7-ก.ย.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล สุชาดา  วัฒนพลอย
  OR3    
  Gyn Ob    
  อนุธิดา  ด้วงสั้น      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล - ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์  
         
10-ก.ย.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์ พิพัฒน์  ร่มโพธิ์ สิทธิชัย ตระกูลนิลศาสตร์ สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล
  OR3    
  Gyn Ob    
  สุชาดา  วัฒนพลอย      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
    อนุธิดา  ด้วงสั้น จินต์สุฑา  ธีระรังสิกุล  
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.