user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 1 (ศูนย์นครศรีธรรมราช)
 ปีการศึกษา 2561  วิชาวิสัญญีวิทยา  เวลา 16.00-24.00 น.
                 
19-ธ.ค.-61 นศพ. จินตพร  หีบเพ็ชร   20-ธ.ค.-61 นศพ. วิทัศน์  ทิพยวงศ์
  นศพ. ปานชนก  คุ้มชาววัง     นศพ. จุฑามณี  ปานอ่อน
  พ. อันทิกา       พ. เผด็จ  
                 
21-ธ.ค.-61 นศพ. พิมพ์ชนก  วตะภรณ์   24-ธ.ค.-61 นศพ. เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ
  นศพ. กัญญาภัค  สิงห์ดำ     นศพ. สุทธิกิต  พิกุลผล
  พ. ศรีสุดา       พ. เผด็จ  
                 
25-ธ.ค.-61 นศพ. ชยาภา  แคนยุกต์   26-ธ.ค.-61 นศพ. จินตพร  หีบเพ็ชร
  นศพ. ณัฐชา  ศักดิ์สมานพันธ์     นศพ. ปานชนก  คุ้มชาววัง
  พ. อันทิกา       นศพ. วิทัศน์  ทิพยวงศ์
            พ. ชมพูณิก  
                 
27-ธ.ค.-61 นศพ. จุฑามณี  ปานอ่อน   28-ธ.ค.-61 นศพ. เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ
  นศพ. พิมพ์ชนก  วตะภรณ์     นศพ. สุทธิกิต  พิกุลผล
  นศพ. กัญญาภัค  สิงห์ดำ     นศพ. ชยาภา  แคนยุกต์
  พ. ชมพูณิก       พ. วนิดา  
                 
2-ม.ค.-62 นศพ. ณัฐชา  ศักดิ์สมานพันธ์   3-ม.ค.-62 นศพ. ปานชนก  คุ้มชาววัง
  นศพ. จินตพร  หีบเพ็ชร     นศพ. วิทัศน์  ทิพยวงศ์
  พ. ศรีสุดา       พ. ชมพูณิก  
                 
4-ม.ค.-62 นศพ. จุฑามณี  ปานอ่อน   7-ม.ค.-62 นศพ. กัญญาภัค  สิงห์ดำ
  นศพ. พิมพ์ชนก  วตะภรณ์     นศพ. เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ
  พ. สุนทรีรัตน์       พ. ชมพูณิก  
                 
8-ม.ค.-62 นศพ. สุทธิกิต  พิกุลผล          
  นศพ. ชยาภา  แคนยุกต์          
  นศพ. ณัฐชา  ศักดิ์สมานพันธ์          
  พ. ศรีสุดา            
                 
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.