user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 1 (ศูนย์นครศรีธรรมราช)
วันที่ OR4
17-ธ.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  จุฑามณี  ปานอ่อน / พิมพ์ชนก วตะภรณ์ กัญญาภัค  สิงห์ดำ เอื้ออังกูร  ณ สุวรรณ สุทธิกิต  พิกุลผล
  OR3    
  Gyn Ob    
  ชยาภา  แคนยุกต์ / ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  จินตพร  หีบเพ็ชร ปานชนก  คุ้มชาววัง วิทัศน์  ทิพยวงศ์  
         
18-ธ.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  วิทัศน์  ทิพยวงศ์ / จุฑามณี ปานอ่อน พิมพ์ชนก วตะภรณ์ กัญญาภัค  สิงห์ดำ เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ
  OR3    
  Gyn Ob    
  สุทธิกิต  พิกุลผล / ชยาภา แคนยุกต์ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  ณัฐชา  ศักดิ์สมานพันธ์ จินตพร  หีบเพ็ชร ปานชนก  คุ้มชาววัง  
         
19-ธ.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ปานชนก  คุ้มชาววัง / วิทัศน์ ทิพยวงศ์ จุฑามณี ปานอ่อน พิมพ์ชนก วตะภรณ์ กัญญาภัค  สิงห์ดำ
  OR3    
  Gyn Ob    
  เอื้ออังกูร  ณ สุวรรณ / สุทธิกิต พิกุลผล -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  ชยาภา  แคนยุกต์ ณัฐชา  ศักดิ์สมานพันธ์ จินตพร  หีบเพ็ชร  
         
    1    
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 1 (ศูนย์นครศรีธรรมราช)
วันที่ OR4
20-ธ.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  จินตพร  หีบเพ็ชร / ปานชนก คุ้มชาววัง วิทัศน์  ทิพยวงศ์ จุฑามณี ปานอ่อน พิมพ์ชนก วตะภรณ์
  OR3    
  Gyn Ob    
  กัญญาภัค  สิงห์ดำ / เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สุทธิกิต  พิกุลผล ชยาภา  แคนยุกต์ ณัฐชา  ศักดิ์สมานพันธ์  
         
21-ธ.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ณัฐชา  ศักดิ์สมานพันธ์ / จินตพร หีบเพ็ชร ปานชนก คุ้มชาววัง วิทัศน์  ทิพยวงศ์ จุฑามณี ปานอ่อน
  OR3    
  Gyn Ob    
  พิมพ์ชนก วตะภรณ์ / กัญญาภัค สิงห์ดำ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ - สุทธิกิต  พิกุลผล / ชยาภา แคนยุกต์  
         
24-ธ.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ชยาภา แคนยุกต์/ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์ จินตพร หีบเพ็ชร ปานชนก คุ้มชาววัง วิทัศน์  ทิพยวงศ์
  OR3    
  Gyn Ob    
  จุฑามณี ปานอ่อน / พิมพ์ชนก วตะภรณ์ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  กัญญาภัค สิงห์ดำ เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ สุทธิกิต  พิกุลผล  
         
    2    
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 1 (ศูนย์นครศรีธรรมราช)
วันที่ OR4
25-ธ.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  สุทธิกิต  พิกุลผล / ชยาภา แคนยุกต์ ณัฐชา ศักดิ์สมนาพันธ์ จินตพร หีบเพ็ชร ปานชนก คุ้มชาววัง
  OR3    
  Gyn Ob    
  วิทัศน์  ทิพยวงศ์ / จุฑามณี ปานอ่อน -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  พิมพ์ชนก วตะภรณ์ กัญญาภัค สิงห์ดำ เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ  
         
26-ธ.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ / สุทธิกิต พิกุลผล ชยาภา แคนยุกต์ ณัฐชา ศักดิ์สมนาพันธ์ จินตพร หีบเพ็ชร
  OR3    
  Gyn Ob    
  ปานชนก คุ้มชาววัง / วิทัศน์ พิทยวงศ์ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  จุฑามณี ปานอ่อน พิมพ์ชนก วตะภรณ์ กัญญาภัค สิงห์ดำ  
         
27-ธ.ค.-61 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  กัญญาภัค สิงห์ดำ / เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ สุทธิกิต พิกุลผล ชยาภา แคนยุกต์ ณัฐชา ศักดิ์สมนาพันธ์
  OR3    
  Gyn Ob    
  จินตพร หีบเพ็ชร / ปานชนก คุ้มชาววัง -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  วิทัศน์ พิทยวงศ์ จุฑามณี ปานอ่อน พิมพ์ชนก วตะภรณ์  
         
    3    
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 1 (ศูนย์นครศรีธรรมราช)
วันที่ OR4
28-ธ.ค.-61 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  พิมพ์ชนก วตะภรณ์ / กัญาภัค สิงห์ดำ เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ สุทธิกิต พิกุลผล ชยาภา แคนยุกต์
  OR3    
  Gyn Ob    
  ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์ / จินตพร หีบเพชร -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  ปานชนก คุ้มชาววัง - วิทัศน์ พิทยวงศ์ / จุฑามณี ปานอ่อน  
         
2-ม.ค.-62 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  จุฑามณี ปานอ่อน / พิมพ์ชนก วตะภรณ์ กัญญาภัค สิงห์ดำ เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ สุทธิกิต พิกุลผล
  OR3    
  Gyn Ob    
  ชยาภา แคนยุกต์ / ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์      
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  จินตพร  หีบเพ็ชร ปานชนก คุ้มชาววัง วิทัศน์ พิทยวงศ์  
         
3-ม.ค.-62 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  วิทัศน์ พิทยวงศ์ / จุฑามณี ปานอ่อน พิมพ์ชนก วตะภรณ์ กัญญาภัค สิงห์ดำ เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ
  OR3    
  Gyn Ob    
  สุทธิกิต พิกุลผล / ชยาภา แคนยุกต์ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์ จินตพร  หีบเพ็ชร ปานชนก คุ้มชาววัง  
         
    4    
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 1 (ศูนย์นครศรีธรรมราช)
วันที่ OR4
4-ม.ค.-62 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ปานชนก คุ้มชาววัง / วิทัศน์ พิทยวงศ์ จุฑามณี ปานอ่อน พิมพ์ชนก วตะภรณ์ กัญญาภัค สิงห์ดำ
  OR3    
  Gyn Ob    
  เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ / สุทธิกิต พิกุลผล -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  ชยาภา แคนยุกต์ - ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์ / จินต์พร หีบเพ็ชร  
         
7-ม.ค.-62 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
   จินต์พร หีบเพ็ชร / ปานชนก คุ้มชาววัง วิทัศน์ พิทยวงศ์ จุฑามณี ปานอ่อน พิมพ์ชนก วตะภรณ์
  OR3    
  Gyn Ob    
  กัญญาภัค สิงห์ดำ / เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  สุทธิกิต พิกุลผล ชยาภา แคนยุกต์ ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์  
         
8-ม.ค.-62 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์ / จินต์พร หีบเพ็ชร ปานชนก คุ้มชาววัง วิทัศน์ พิทยวงศ์ จุฑามณี ปานอ่อน
  OR3    
  Gyn Ob    
  พิมพ์ชนก วตะภรณ์ / กัญญาภัค สิงห์ดำ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ สุทธิกิต พิกุลผล ชยาภา แคนยุกต์  
         
    5    
Ward Work นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 1 (ศูนย์นครศรีธรรมราช)
9-ม.ค.-62 OR4
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
  ชยาภา แคนยุกต์ / ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์ จินต์พร หีบเพ็ชร ปานชนก คุ้มชาววัง วิทัศน์ พิทยวงศ์
  OR3    
  Gyn Ob    
  จุฑามณี ปานอ่อน / พิมพ์ชนก วตะภรณ์ -    
  OR2  
  ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
  กัญญาภัค สิงห์ดำ เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ สุทธิกิต พิกุลผล  
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.